Regulamin uczestnictwa NTT 2018

Regulamin Uczestnictwa

w konferencji Nowe Trendy w Turystyce 2018

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w konferencji Nowe Trendy w Turystyce 2018 organizowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 3. Uczestniku konferencji lub Uczestniku to rozumie się przez to podmiot, który wysłał Organizatorowi zgłoszenie udziału w konferencji poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie trendywturystyce.pl w trakcie trwania rekrutacji. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza poprzez dokonanie zgłoszenia, że jest upoważniona do reprezentowania wskazanego przez siebie podmiotu.
 4. Organizatorze konferencji lub Organizatorze to rozumie się przez to stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530), ul. Uczniowska 22, NIP 583-288-72-98, KRS 0000139108, które organizuje i przeprowadza szkolenia.

§ 2

REKRUTACJA I UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie zgłoszenia  udziału w szkoleniu za pomocą  formularza umieszczonego na stronie trendywturystyce.pl w trakcie trwania rekrutacji na konferencję i warsztaty.
 2. O udział w konferencji mogą ubiegać się członkowie stowarzyszenia Gdańska Organizacja Turystyczna oraz osoby trzecie.
 3. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości określonej na stronie internetowej trendywturystyce.pl, wskazanej dla danego pakietu udziału w konferencji objętego zgłoszeniem („Opłata”) w zamian za możliwość uczestnictwa w konferencji i świadczenia zawarte w danym pakiecie i wskazane na wyżej określonej stronie internetowej.
 4. Ilość miejsc dla uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Organizatora wpłynęło zgłoszenie Uczestnika wraz z potwierdzeniem płatności Opłaty.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora pocztą elektroniczną.
 6. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania pełnej liczby słuchaczy. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu maksymalnej liczby uczestników, będą rejestrowane na liście rezerwowej. W takim przypadku Organizator zwróci zgłaszającemu zapłaconą Opłatę, a w przypadku powstania możliwości udziału przez wskazaną przez nią osobę w konferencji, zgłaszający będzie zobowiązany do niezwłocznej zapłaty Opłaty.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika konferencji przed jego rozpoczęciem, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, która będzie zobowiązana do niezwłocznej zapłaty Opłaty. W przypadku braku zapłaty Opłaty w terminie 3 dni od dnia przekazania tej osobie informacji o kwalifikacji na listę podstawową, osoba ta zostanie skreślona z listy podstawowej
 8. Okres trwania rekrutacji na konferencję podany jest w informacji o organizacji danej konferencji dostępnej na stronie internetowej trendywturystyce.pl
 9. Przez dokonanie zgłoszenia na konferencję Uczestnik konferencji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a w szczególności § 3 ust. 8 i 9.
 10. Dokonując zgłoszenia na konferencję, Uczestnik wybiera odpowiedni pakiet określony na stronie www.trendywturystyce.pl/rejestracja i w przypadku pakietu płatnego zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora ceny pakietu podanej na powyższej stronie internetowej.
 11. Uczestnik obowiązany jest zapłacić cenę pakietu w terminie 2 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, jednak nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.

 §3

REZYGNACJA Z KONFERENCJI

 1. Uczestnik konferencji może zgłosić rezygnację z udziału w konferencji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 30 dni roboczych od wskazanego w formularzu zgłoszeniowym terminu konferencji, uczestnik nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.
 3. Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na trzy dni przed terminem konferencji.
 4. Rezygnacji z konferencji należy dokonać przesyłając do Organizatora e–mailem na adres kontakt@trendywturystyce.pl
 5. Za datę rezygnacji z konferencji uznaje się datę wpływu rezygnacji do Organizatora konferencji.
 6. W przypadku wpłynięcia pisma do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 7. W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.
 8. W przypadku nieobecności Uczestnika konferencji na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni robocze od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

 §4

ORGANIZACJA KONFERENCJI

 1. Organizator konferencji zapewnia niezbędne do realizacji konferencji zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.
 2. Organizator konferencji nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników konferencji do miejsca konferencji i zakwaterowania.
 3. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w planowanym terminie.
 4. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca konferencji. W takim przypadku Organizator konferencji poinformuje Uczestników konferencji niezwłocznie o innym miejscu konferencji.
 5. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji
 6. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Organizatora trendywturystyce.pl

 § 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik lub osoba zgłoszona do udziału w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych ze szkoleniami prowadzonymi przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora konferencji trendywturystyce.pl Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora konferencji trendywturystyce.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.