Rodo

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w trakcie korzystania z Serwisu jest Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830), ul. Uczniowska 22, tel.: 58 305 70 80, adres e-mail: got@visitgdansk.com

2. Inspektorem ochrony danych w jest Daria Sarnowska, adres e-mail: iod@jestemzgdanska.pl

3. Celem zbierania danych jest rejestracja uczestnictwa w konferencji Nowe Trendy w Turystyce na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają je na potrzeby uczestnictwa w Konferencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także respektują instrukcje Gdańskiej Organizacji Turystycznej mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony
poufności i bezpieczeństwa informacji oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.